Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 55
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1364)
Naslov Datum
Američki model Sudova za drogu (The American Drug Court Model) 11.5.2021
Sudovi za droge (The American Drug Court Model) specijalizirani su programi izvaninstitucionalnog tretmana ovisnika u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje: SAD) koji počine lakša kaznena djela kao punoljetne osobe ili maloljetnici koji su tempore criminis djelovali u stanju ovisnosti o alkoholu i drogama.
Zastara iznosa naknade neimovinske štete povišenih temeljem novih orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda RH 10.5.2021
U ovom radu bit će govora o zastari nakon povišenja tužbenog zahtjeva koji se odnosi na naknadu neimovinske (odnosno nematerijalne) štete ili o tumačenju zastare kod povišenja tužbenog zahtjeva sukladno novim iznosima naknade neimovinske (i nematerijalne) štete.
Osiguranje života u korist treće osobe 6.5.2021
Ugovor u korist trećeg je onaj ugovor "iz kojeg treća osoba (korisnik, op.a.) neposredno stječe pravo da od jednog ugovaratelja zahtijeva izvršenje određene radnje za sebe, a ovaj mu je obvezan tu radnju izvršiti"13. Treća osoba - korisnik najčešće stječe svoje pravo na osnovu posebne ugovorne odredbe koju, opravdano, teorija i praksa nazivaju - klauzula u korist trećeg. Unošenjem te kl...
Sudske odluke u poreznim predmetima utemeljene na odlukama Suda EU 5.5.2021
Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju (1. srpnja 2013. godine) proteklo je već više od sedam godina te je stoga zabrinjavajući podatak da su do sada, u poreznim predmetima, donesene tek dvije presude temeljem prakse/odluke Suda EU (Upravni sud u Splitu donio je odluku temeljem tumačenja prava EU iz presude Suda EU u predmetu broj C- 463/141, a Upravni sud u Zagrebu donio je svoj...
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave u novijoj praksi Državne komisije i Visokoga upravnog suda 4.5.2021
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), u člancima 283. - 288., donosi odredbe o kriterijima za odabir ponude u postupcima javne nabave.
Satira u praksi ECHR-a i domaćih sudova - pratimo li zadane europeizirane standarde? 27.4.2021
Uvijek su se vodile i vodit će se brojne polemike između onih koji smatraju da satira nije uvijek pogodan žanr i onih koji smatraju da satira ne treba patiti od bilo kakve političke ili bilo koje druge korektnosti. Ipak pravo na sloboda izražavanja, pa samim time i pravo na satiru, je jedno od prava zajamčenih Konvencijom. Štoviše, popis slučajeva povezanih s nekim od oblika humora (od satire, pre...
Zapošljavanje u školskim ustanovama 23.4.2021
Zasnivanje radnog odnosa u školama obilježavaju posebnosti zbog kojih je i sam postupak zapošljavanja kompleksniji nego u nekim drugim sustavima. U sustavu školstva postoji veliki broj različitih radnih mjesta za koja su propisani različiti uvjeti posebice oni vezani uz prethodno stečeno obrazovanje. Za neka su radna mjesta uvjeti propisani tako da se osobe koje su stekle određeno obrazovanje mogu...
Osiguranje od odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora i prokurista 22.4.2021
Pravo osiguranja grana je koja doživljava veliki razvoj te je donijela i novine po pitanju odgovornosti članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, izvršnih direktora i prokurista za propuste zakonskih obveza. Osiguranje od profesionalnih odgovornosti jedna je od najmlađih grana osiguranja. Povreda zakonske obveze te moguće daljnje uzrokovanje štete u dinamičnom poslovanju kakvo danas postoji, p...
Obligatorni istražni zatvor prema VIII. noveli Zakona o kaznenom postupku i sudskoj praksi 20.4.2021
Istražni zatvor prema hrvatskom zakonodavstvu može biti određen tijekom kaznenog postupka (fakultativni istražni zatvor), ali mora biti određen pri izricanju kazne zatvora od pet godina ili više u trenutku donošenja nepravomoćne presude (obligatorni istražni zatvor), čak i u slučajevima kada se okrivljenik tijekom kaznenog postupka branio sa slobode. Autori u članku stavljaju naglasak na obligato...
Argument zdravog razuma u upravnom sporu 15.4.2021
U novije vrijeme argument zdravog razuma, prvotno inauguriran od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, sve je prisutniji pri odlučivanju primjenjivača pravnih normi.
Tri izdvojena slučaja posebne regulacije prava na dopust u hrvatskom radnom pravu - de lege lata i de lege ferenda 13.4.2021
Za razliku od odmora (stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godišnji odmor), dopust je vrijeme u kojemu je radnik oslobođen obveze rada i to ne radi naknade odnosno obnove fizičke i umne snage, nego iz razloga određenih propisanih slučajeva koji su pretpostavka korištenja dopusta kao prava odnosno mogućnosti.
Preinaka ili prestanak obveza obnovom, nagodbom i zamjenom ispunjenja 8.4.2021
U članku se razmatraju sporazumi ugovornih strana kojima ugovaraju preinaku odnosno prestanak postojećih obveza te stvaranje i prihvaćanje novih obveza: obnovom (novacijom), nagodbom ili zamjenom ispunjenja predmeta obveze. Budući da se takvi sporazumi sklapaju pod određenim i različitim zakonskim pretpostavkama te proizvode specifične pravne učinke značajne za ostvarivanje prava i obveza ugovarat...
Postupanje i uloga javnih bilježnika u svjetlu noveliranog postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave 6.4.2021
Krajem 2020. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.1 Tim zakonom uvedene su brojne značajne novine u uređenju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Među tim novinama posebno su značajne one koje se tiču postupanja i uloge javnih bilježnika. Autor u radu kritički analizira novo zakonodavno uređenje te pritom ističe uočene prednosti i nedostatke.
Zatvaranje knjige položenih ugovora 1.4.2021
Ukidanjem društvenog vlasništva početkom 1990-tih godina1 došlo je do ponovne afirmacije zemljišnih knjiga kao javnog registra u kojeg se upisuju stvarna prava na nekretninama.
Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena u predškolskim ustanovama 31.3.2021
Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena su instituti radnog prava uređeni Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14., 127/17., 98/19.) koji imaju svoje specifičnosti u odnosu na predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj. Specifičnosti proizlaze iz različitosti strukture zaposlenika i poslova koje obavljaju te iz akata kao što su kolektivni ugovori i pravilnici o radu koji u različitim pr...
Primopredaja izvršnih ovlasti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 30.3.2021
Ususret lokalnim izborima koji će se održati treće nedjelje u svibnju, tj. 16. svibnja 2021. godine, na kojima će se birati predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: jedinica) i općinski načelnici, gradonačelnici i župani (u nastavku teksta: izvršni čelnik), aktualizirat će se određene obveze, zabrane i ograničenja u aktivnostima izvršnih čelnika ...
Problematika raskida ugovora o specijalizaciji doktora medicine i vraćanje troška specijalizacije (povodom odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske) 25.3.2021
Sukladno čl. 62. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,1 svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske (dalje: USUD) ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti … kojim je odlučeno o njegovim pravima i obveza…. povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom. Granice nadležnosti USUD-a postavljene su Ustavom. Sukladno...
Sudsko utvrđivanje rehabilitacije osuđenika i tretiranje recidivista 23.3.2021
Počinitelj kaznenog djela koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima određenim posebnim zakonom, smatrati se osobom koja nije počinila kazneno djelo, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile kazneno djelo (pravo na rehabilitaciju). Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/1...
Onemogućavanje zlouporaba procesnih prava - budući normativni razvoj 18.3.2021
Normativno uređenje parničnog postupka u posljednjim je desetljećima doživjelo velike promjene. Važeći Zakon o parničnom postupku1, premda njegov razvoj nije dovršen, postupno poprima obilježja modernog procesnog zakona. To se očituje npr. kroz afirmaciju raspravnog načela uz usporedno postroženje procesne discipline jasnim razgraničenjem stadija u kojima može biti iznošena raspravna gr...
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita 16.3.2021
Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS),1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti kako će se isti odnositi samo na dosadašnji opći dio državnog stručnog ispita, dok bi se do...
Sloboda izražavanja u radnom odnosu - najnovija praksa ESLJP-a i Ustavnog suda RH 12.3.2021
U radnim sporovima ponekad se dopuštenost otkaza ugovora o radu ispituje kroz primjenu ustavnog prava na slobodu izražavanja.
Odnos Europskog uhidbenog naloga i izručenja prema praksi Suda Europske unije 11.3.2021
Izručenje između država članica EU i trećih država regulirano je nacionalnim zakonodavstvima, bilateralnim i multilateralnim ugovorima. Najvažniji multilateralni ugovor je Europska konvencija o izručenju od 13. prosinca 1957.1, koju je ratificiralo svih 47 europskih zemalja i tri države koje nisu članice EU-a. U odnosu na izručenje, glavna značajka je da u načelu većina država neće izr...
Imenovanje ravnatelja ustanova i davanje suglasnosti na statut ustanova - nadležna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača javnih ustanova 9.3.2021
U ovom članku ćemo navesti i analizirati odredbe propisa o nadležnim tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), kao osnivačima ustanova za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLP(R)S, odnosno za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu, za imenovanje i razrješenje...
Učinak presude Europskog suda na trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 4.3.2021
Trajanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti određeno je člankom 13. Uredbe1, ali pojavila su se neka pitanja u praksi na koje je Sud Europske unije morao dati odgovor. Prema presudi Suda Europske unije C-471/14, donesenoj dana 6. listopada 2015. godine, datum izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište je datum priopćenja odluke o odobrenju njezinu adresatu, a ne datum kada ...
Napredovanja u struci i promicanje u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima 3.3.2021
Prema postojećim propisima u dječjim vrtićima mogu jedino odgojitelji i stručni suradnici napredovati u struci i promovirati se u položajna zvanja. Odgojitelji i stručni suradnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i koji zadovoljavaju propisana mjerila ocjenjivanja, mogu steći položajna zvanja: odgojitelj mentor, odgojitelj savjetnik , stručni suradnik mentor i stručni suradnik savjetnik. O...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 55 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1239)
Članak s primjerom obrasca(125)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(129)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(573)
3. JAVNE FINANCIJE(75)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(68)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(87)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(145)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(78)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(207)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2021(45) 2020(115) 2019(95) 2018(98)
2017(112) 2016(102) 2015(115) 2014(100)
2013(86) 2012(85) 2011(88) 2010(138)
2009(59) 2008(35) 2007(34) 2006(26)
2005(11) 2004(8) 2003(5) 2002(3)
2001(2) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(40)
Bando(20)
Barjaktar(24)
Bašić(2)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(7)
Bilić Paulić(4)
Bodul(3)
Bodul, Grbić(1)
Bodul, Nakić(4)
Bošković Batarelo(1)
Braovac(1)
Briški(2)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(1)
Bulka(40)
Buljan(2)
Buljanović(3)
Butković(6)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(47)
Delić(1)
Dominković(2)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(7)
Đuratović(3)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović - Penić(1)
Gović Penić(50)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(13)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(20)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(2)
Karin(5)
Katić(2)
Kimovec(6)
Kin(6)
Koketi(2)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(2)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(2)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(27)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marečić(1)
Maričić(14)
Marić-Ivanović(45)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Marković(8)
Marković, Trgovac(1)
Martinović(1)
Masarić(2)
Matijević(22)
Matijević Erceg(1)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(7)
Mihelčić(9)
Mihelčić, Marochini Zrinski(1)
Mijatović(12)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(34)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(5)
Moslavac(39)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(6)
Nakić(15)
Nakić, Bodul, Bodul(1)
Nakić, Ružička(1)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Pajalić(1)
Palić(1)
Pavlović(43)
Peček(36)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(1)
Raffaelli(9)
Rajko(93)
Rezo(1)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(17)
Sarvan(27)
Seršić(3)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(45)
Struić(9)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(10)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(36)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Turudić, Pavelin(1)
Turudić, Pavelin, Kapikul(1)
Tuškan(2)
Vajda(20)
Vidas(10)
Vojković(8)
Vučković(2)
Vukašinec(9)
Vuković(1)
Walaszek(7)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(26)
Zlatović(52)
Zovko Tomaš(10)
Zrilić(20)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite