Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 54
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1338)
Naslov Datum
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada 25.2.2021
Postojeći sustav oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o porezu na dohodak (u nastavku: Zakon) ("Narodne novine", br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) i Pravilnikom o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.). Sustav poreza na dohodak trpi česte, uglavnom kozmetičke izmjene. Zadnje izmjene od važnos...
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija 23.2.2021
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20.) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S), među ostalim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izmijenjene su i dopunjene odredbe o izvršavanju nužnih rashoda i izdataka u situacijama kada u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem ...
Prava osobnosti - slijepa ulica teorije i prakse? 18.2.2021
Uvažavanje nečijeg „integriteta“ odnosno „osobnosti“ jedno je od univerzalnih vrijednosti suvremenog građanskog društva. U tom smislu treba razumijevati i nauk o pravima osobnosti - osobnim pravima - pravima ličnosti- pravima na osobnost. 1
Upravni sporovi na području ocjenjivanja državnih i lokalnih službenika 16.2.2021
Institut (godišnjeg) ocjenjivanja sastavni je dio službeničkog prava. Zasad se procesno ostvaruje u kontekstu upravnog postupka i upravnog spora. Karakteristična pitanja što se javljaju pri sudskoj kontroli pojedinačnih odluka (upravnih akata) donesenih u predmetima ocjenjivanja državnih službenika i službenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tema su ovog te...
Okvirni sporazum kao instrument za zbirnu javnu nabavu u novijoj praksi 11.2.2021
Važeći Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) propisuje postupke javne nabave, koje mogu primjenjivati naručitelji - obveznici primjene istoga Zakona. Osim postupaka javne nabave ZJN 2016 predviđa i posebne režime nabave društvenih i drugih posebnih usluga te pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Također, ZJN 2016 propisuje tehnike i instrumente za elektron...
Specifična obilježja prekršaja u sudskoj praksi 9.2.2021
Odredbom članka 2. stavka 3. Prekršajnog zakona1 je propisano da nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određeno kao prekršaj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i područne...
Novelirana revizija - dvije pravne dileme 4.2.2021
Posljednjim je noveliranjem Zakona o parničnom postupku1, putem odredbe članka 68. Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku2, zakonodavac normativno intervenirao i u institut revizije koja se, do navedenog noveliranja, kolokvijalno nazivala i redovnom revizijom, a sada bi se jednako tako kolokvijalno mogla nazivati revizijom bez dopuštenja. No mi ćemo, narav...
Sudski postupci privatnih vrtića radi ostvarivanja prava na jednaku subvenciju 3.2.2021
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) propisano je da Predškolsku ustanovu (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) mogu osnovati Republika Hrvatska, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vjerske zajednice te druge pravne i fizičke osobe. Republika Hrvatska, gradovi i općine osnivaju tzv. Javne dječje vrtiće, Vjerske zajednice ...
Kritički osvrt na sudske odluke u zemljišnoknjižnim predmetima 2.2.2021
Neposredni povod ovome radu je jedna drugostupanjska odluka1 u zemljišnoknjižnom predmetu. Odluka je zanimljiva iz razloga jer se u zemljišnoknjižni postupak, u kojem su stranke fizička osoba i likvidacijska masa pravne osobe, „uplela“ Republika Hrvatska (dalje: RH) po svom zastupniku temeljem zakona.
Novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske i problematika njihove primjene u praksi 28.1.2021
Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) na sjednici Građanskog odjela, održanoj 5. ožujka i 15. lipnja 2020. godine, prihvatio je pravno shvaćanje da se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete od 29. studenog 2002. godine - mijenjaju.
Pripajanja i spajanja društava s ograničenom odgovornošću 26.1.2021
Cjelokupna ideja oko poslovnih kombinacija leži u postizanju sinergijskog efekta, odnosno stvaranju dodanih vrijednosti, kroz preuzimanje, spajanje ili pripajanje trgovačkih društva. Statusne promjene društava s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj, do kojih dolazi pripajanjem i spajanjem društava, uređene su Zakonom o trgovačkim društvima. Poslovne kombinacije predstavljaju oblik eksternog prošir...
Poslovni udjel kao bračna stečevina 26.1.2021
U članku se prikazuju stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u pogledu sporova o poslovnom udjelu kao bračnoj stečevine. Ukazuje se na potrebu korištenja pravnih pojmova vezanih za ovu materiju te navode pravna sredstva koja su na raspolaganju tužitelju radi ostvarivanja ove građanskopravne zaštite. Posebno se ukazuje na stavove sudova o valjanom...
Imenovanje ravnatelja školskih ustanova 26.1.2021
Autor u članku navodi pregled odredbi glave XIII. - UPRAVLJANJE ŠKOLSKOM USTANOVOM, točnije odredbi članaka 126. do 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20., u daljnjem tekstu: Zakon), a koji taksativno objašnjavaju postupak imen...
Neka sporna pitanja kod fiducijarnog prijenosa vlasništva, s posebnim osvrtom na obvezu plaćanja zajedničke pričuve 21.1.2021
Stvarnopravno osiguranje tražbine je pojačanje položaja koji vjerovnik ima u obveznom odnosu, osnivanjem stvarnog prava na predmetu osiguranja (određenoj stvari ili s njom izjednačenom entitetu) koje ovlašćuje vjerovnika osigurane tražbine da je namiruje iz vrijednosti predmeta osiguranja, ne bude li ona o dospijeću podmirena.1
Darovanje bez prave predaje 19.1.2021
U ovom članku prikazat ćemo ugovor o darovanju bez prave predaje kod kojeg je ispunjenje darovateljeve obveze vremenski odvojeno od trenutka sklapanja ugovora, odnosno posebnosti koje se na njega odnose uz osvrt na sudsku praksu.
Pravne osobe i njihove odgovorne osobe kao počinitelji kaznenog djela širenja zarazne bolesti 14.1.2021
Epidemija1 (zarazne) bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske proglašena je 11. ožujka 2020.2 Postavlja se pitanje je li opravdano rigoroznije promatrati, tumačiti i primjenjivati kaznene norme u takvim životnim okolnostima. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju osobne slobode i prava čovjeka t...
Pojedinačni ispravni postupak u svjetlu novog Zakona o zemljišnim knjigama 12.1.2021
U radu se namjerava prikazati novo uređenje instituta pojedinačnog ispravnog postupka. Posebno će se apostrofirati nova rješenja i naglasiti određena sporna pitanja koja su uočena u praksi. Ono što je uvodno odmah potrebno reći s obzirom novo uređenje jest što se, kao izuzetak od pravila da se na postupke pokrenute prije stupanja na snagu novog ZZK-a primjenjuju odredbe starog ZZK/96-a, u odnosu n...
Zakup poslovnog prostora - uvjeti sklapanja i raskida ugovora 11.1.2021
Autor u članku definira ugovor o zakupu poslovnog prostora, navodeći što sve može biti predmetom ugovora, koja su temeljna prava i obveze zakupodavca i zakupnika te uvjete njegova raskida.
Sredstva objektivnog (stvarnog) pojačanja ugovorne obveze 5.1.2021
Prava i obveze učesnika u obveznopravnom odnosu točno su fiksirane tako da je svaka strana ovlaštena zahtijevati svoje pravo i svaka je dužna ispuniti svoju obvezu onako kako ona glasi. Pored toga postoje pravni instituti kojima se pozicija jedne strane, u pravilu vjerovnika dodatno i pojačava. Riječ je o sredstvima osobnog i stvarnog pojačanja postojeće obveze, odnosno obveznopravnog odnosa....
Zamjenik općinskog načelnika, gradonačelnika i župana i privremeni zamjenik općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, nakon novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima 31.12.2020
Hrvatski sabor je na sjednici 15. prosinca 2020. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je objavljen 23. prosinca 2020. u „Narodnim novinama“ broj 144/20. (u nastavku teksta: Novela Zakona), a stupio je na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, tj. 24. prosinca 2020., s obzirom na to da je donesen po hitnom postupku, osim čl...
Postupovna jamstva u svjetlu europskog uhidbenog naloga i istražnog zatvora 28.12.2020
Okvirna odluka o Europskom uhidbenom nalogu iz 2002.1 (dalje u tekstu: Okvirna odluka o EUN-u) prvi je instrument uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je stoga instrument za koji postoji najviše iskustva u pogledu pitanja uzajamnog priznavanja pa se smatra ''kamenom temeljcem'' uzajamnog priznavanja u EU. Okvirna odluka o EUN-u predstavl...
Treba li mijenjati sudsku praksu o datumu sudskog raskida ugovora o radu? 22.12.2020
Određivanje dana prestanka ugovora o radu sudskim raskidom prema okolnostima svakog pojedinačnog slučaja dovodi do pravne nesigurnosti na strani radnika (kao slabije ugovorne strane) jer radnik, kada sudski raskid traži poslodavac, sve do donošenja sudske odluke ne zna kada će mu radni odnos prestati, a poslije i taj datum viši sudovi mogu promijeniti na radnikovu štetu.
Porezne promjene u 2021. godini 22.12.2020
Autor u članku navodi pregled petog kruga porezne reforme te najznačajnije izmjene i dopune Zakona na koje se reforma odnosi, a koje se donose s ciljem smanjenja poreznog opterećenja tijekom 2021. godine, stabilnog i održivog poreznog sustava, jednostavnije i jeftinije porezne administracije te veće pravne sigurnosti za porezne obveznike.
Jesu li nadolazeće izmjene Zakona o elektroničkim medijima u pogledu odgovornosti pružatelja elektroničkih publikacija u skladu s konvencijskim pravom? 21.12.2020
Judikatura ECHR-a navodi kako država članica uživa „široko polje procjene“ na koji način će određeno pitanje urediti, imajući u vidu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti od značaja za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti koje zakonsko rješenje je najadekvatnije. To je velika prednost koju uživaju nacionalne države, ali ...
Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i poteškoće u ovrsi 18.12.2020
U članku se razmatra slučaj iz aktualne sudske prakse glede zahtjeva radi polaganja računa i naknade štete koji su postavljeni u stupnjevitoj tužbi protiv više tuženika kao suparničara. Ukazuje se na poteškoće koje su nastale nakon dovršenog prvog stadija postupka u kojem je odlučeno o tzv. manifestacijskom zahtjevu donošenjem pravomoćne i ovršne presude po kojoj su tuženici trebali postupiti i do...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 54 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1214)
Članak s primjerom obrasca(124)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(126)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(561)
3. JAVNE FINANCIJE(73)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(67)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(87)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(141)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(77)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(204)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2021(19) 2020(115) 2019(95) 2018(98)
2017(112) 2016(102) 2015(115) 2014(100)
2013(86) 2012(85) 2011(88) 2010(138)
2009(59) 2008(35) 2007(34) 2006(26)
2005(11) 2004(8) 2003(5) 2002(3)
2001(2) 2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ E FG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(40)
Bando(20)
Barjaktar(24)
Bašić(2)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(7)
Bilić Paulić(4)
Bodul(2)
Bodul, Grbić(1)
Bodul, Nakić(4)
Bošković Batarelo(1)
Briški(2)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(1)
Bulka(40)
Buljan(2)
Buljanović(3)
Butković(6)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(47)
Delić(1)
Dominković(2)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(7)
Đuratović(2)
Erić(1)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(49)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(13)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(20)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Kapikul(1)
Karin(5)
Katić(2)
Kimovec(6)
Kin(6)
Koketi(2)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(2)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(2)
Kudrić(13)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(26)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Marečić(1)
Maričić(14)
Marić-Ivanović(45)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Marković(6)
Marković, Trgovac(1)
Masarić(2)
Matijević(21)
Matijević Erceg(1)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(7)
Mihelčić(9)
Mihelčić, Marochini Zrinski(1)
Mijatović(12)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(34)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(5)
Moslavac(38)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(6)
Nakić(15)
Nakić, Ružička(1)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Pajalić(1)
Palić(1)
Pavlović(41)
Peček(36)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(1)
Raffaelli(9)
Rajko(92)
Rezo(1)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(17)
Sarvan(27)
Seršić(3)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(44)
Struić(9)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(8)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(36)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(2)
Tuškan(2)
Vajda(20)
Vidas(10)
Vojković(8)
Vučković(1)
Vukašinec(7)
Vuković(1)
Walaszek(7)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(26)
Zlatović(51)
Zovko Tomaš(9)
Zrilić(20)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite